Zápisník

4. ledna 2016
Petr Štěpánek

Novoroční bilance

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti a ostatní příznivci VUT,

konec starého a začátek nového roku bývá vždy podnětem k bilancování toho minulého a plánování toho nového; včetně těch nezbytných předsevzetí, z nichž se ne všechna vyplní. Dovolte mi proto, abych ani já nyní nebyl výjimkou a pokusil se o rekapitulaci skončeného roku.

Jednoznačně za největší úspěch VUT považuji, že se nám na jaře uplynulého roku podařilo odblokovat více než rok pozastavenou stavbu CEITEC VUT, a na konci roku 2015 získat povolení ke zkušebnímu provozu. V této souvislosti je nutno konstatovat, že dosažený výsledek je úspěchem nejen těch, kteří se kolem stavby od poloviny roku 2014 pohybovali (útvary kvestora, štáb lidí z managementu projektu a vědců z CEITEC VUT), ale také nového přístupu pracovníků stavebních firem. V neposlední řadě je nutno zmínit i spolupráci AS VUT, který na základě předložených ekonomických rozborů uvolnil tolik potřebné ekonomické zdroje z rozpočtu VUT pro naplnění a úspěšné dokončení jedné z hlavních priorit VUT i celého projektu CEITEC. Nebudu ovšem zastírat, že to VUT stálo, a v pravě začínajícím roce 2016 ještě i bude stát, nemalé finanční prostředky z našich vlastních zdrojů. Výsledkem dobré práce všech zaměstnanců VUT, akademických i neakademických pracovníků, je rovněž hodnocení naší školy v žebříčcích světových univerzit. V řadě z nich se nám, jako jediné české univerzitě, podařilo naše dosavadní umístění zlepšit. A za to patří můj dík všem kolegům, učitelům i vědcům, stejně tak jako našim studentům a ostatním pracovníkům školy.

Za další z úspěchů, za který je nutno poděkovat zejména členům Studentské komory AS VUT, považuji uspořádání Vánočního plesu VUT. Ten snad i v dalších letech obnoví dobrou tradici z minulosti. Společenská úroveň plesu, jeho zajištění, počet návštěvníků i pozitivní ohlasy sponzorů potvrdily, že jde o akci, která by mohla mít své pravidelné místo nejen v životě VUT, ale i celého města Brna. Studenti opět dokázali, že jim na VUT záleží a že jsou ochotni pro naši školu pracovat i ve svém volném čase, za což jim právem patří dík nás všech.

Vánoční ples VUT 2015 | Autor: Petr Chalupa

Ale rok 2015 nebyly bohužel jen úspěchy. Krátce se zmíním, v zájmu objektivity, i o té druhé, odvrácené straně mince.

VUT bylo nuceno se soudně bránit vůči - dle našeho názoru - neoprávněně uděleným sankcím a postihům z úrovně řídícího orgánu OP VaVpI. Lze se obávat, že finanční postihy, které nám byly vyměřeny a o které byla krácena dotace projektů, i v případě, kdy soudy skončí v náš prospěch, nebudou mít za výsledek přísun těchto evropských peněz do pokladničky VUT.

Na rektorátě začaly probíhat potřebné organizační změny, které mají za cíl zvýšit jeho funkčnost, efektivitu a uživatelskou vstřícnost vůči fakultám a součástem. Podle některých jde vše pomalu a výsledky nejsou dostatečně viditelné. Mezi nejzásadnější úkoly v roce 2016 v této oblasti patří vytvoření funkčního "grant office", který v sobě bude zahrnovat nejen podporu podávání projektů, ale i činnosti související s podporou řešení, udržitelnosti i případným transferem vyvinutých technologií. Dalšími oblastmi, kterým se budeme intenzivně věnovat, bude zveřejňování úspěchů našich studentů, pedagogů, výzkumníků a vědců z celé školy; nezapomeneme ani na efektivnější spolupráci s praxí i zahraničím.

Dovolte mi na závěr, abych poděkoval všem studentům i pracovníkům školy za jejich práci v roce 2015, zaslouží si to. Do roku 2016 přeji všem studentům i zaměstnancům VUT pevné zdraví, kolegiální a otevřené prostředí pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost, ve kterém se nám všem bude dobře spolupracovat. Věřím, že se nám podaří připravit kvalitní a úspěšné projekty pro nastávající programové období. Přeji nám, abychom obdobím udržitelnosti těch nových projektů i ukončených projektů OP VaVpI proplouvali s minimálními ztrátami.

Věřte mi, že ve vedení VUT podnikneme vše pro to, abychom začali naplňovat mé předvolební heslo "více peněz do lidí, méně do betonu", i když jsem si vědom toho, že to bude v roce 2016 při závazcích, které jako škola z minulosti máme, i vzhledem k rozpočtu pro vysoké školy a vědu a výzkum v roce 2016, dost těžké.

Petr Štěpánek
Rektor VUT
Rád bych vás formou svého blogu v nepravidelných intervalech informoval o tom, co se (nejen) na VUT děje, jaké jsou moje postoje a názory.